Grondslag & Jaarloon

Definitie jaarloon

Voor het bepalen van het jaarloon wordt uitgegaan van de loonaangifteketen. Voor de specificaties wordt uitgegaan van de Productspecificatie Loonaangifte UWV, 2023. Het jaarloon wat wij gebruiken voor het berekenen van de premie is gelijk aan het bedrag loon in geld in het betreffende jaar onder aftrek van het bedrag vergoeding uit overwerk. Het jaarloon is exclusief bijtelling als gevolg van het privégebruik van een zakelijke auto. Het definitief jaarloon is voor alle regelingen gelijk.

Als een werknemer gedurende het jaar in dienst komt, worden de loonbetalingen in dat betreffende jaar vertaald naar een jaarloon. De grondslag voor iedere regeling wordt gemaximeerd op het maximum SV-loon van het betreffende jaar. Dit is anders bij eventuele deelname aan de WIA-excedentverzekering (Top).

Eindafrekening

Voor werknemers met een minimale contractduur van gemiddeld 1 uur per week wordt er onderscheid gemaakt tussen het definitieve jaarloon en het geschatte jaarloon. Het definitieve jaarloon is, zoals hierboven beschreven, al het geld dat de werknemer ontvangt in het jaar, zonder overwerk en bijtelling van de auto. Dit is definitief bij ons bekend na afloop van het jaar of het dienstverband vanuit de loonaangifteketen. Over het definitieve loon moet de premie voor de WIA-werknemersverzekeringen worden ingehouden.

Omdat we pas na afloop van het jaar of het dienstverband kunnen weten wat het definitieve jaarloon is, maken we voor de premieoplegging met de kwartaalfacturen gebruik van het geschat jaarloon. Deze schatting is gebaseerd op de gegevens uit de loonaangifte.

Na afloop van het jaar wordt het jaarloon definitief vastgesteld op basis van de gegevens uit de loonaangifte. Het definitieve jaarloon is de basis voor de eindafrekening van de premie. Met de eindafrekening wordt het definitieve jaarloon vergeleken met het geschatte jaarloon. De eindafrekening krijgt u met de factuur van het eerste kwartaal 2024 of eerder in geval van beëindiging van uw bedrijf.

Wijzigingen in het loon van uw werknemer die gedurende het jaar plaatsvinden worden meegenomen in de reguliere facturen, waarin wij uitgaan van de gemaakte schatting.

Oproepkrachten 

Voor werknemers zonder minimale contracturen geldt dat de premie wordt bepaald met de gegevens die we krijgen via de loonaangifte. Wanneer het loon is doorgegeven via de loonaangifte, ziet u de premie op de eerstvolgende kwartaalfactuur.

Stap 1 - Loonattributen

PARAMETER BESCHRIJVING ATTRIBUUT LOONAANGIFTEKETEN BEREKENING
LIG Loon in geld Bedrag loon in geld -
CL Contractloon Bedrag contractloon -
BBB Bijzondere beloning Bedrag belast volgens tabel bijzondere beloningen -
VG Vakantiegeld Bedrag vakantiegeld -
EPS Extra periode salaris Bedrag arbeidsvoorwaardenbepaling -
OW Overwerk Bedrag loon uit overwerk -
SBL Standaard brutoloon - SBL = LIG - BBB
BBVJ* Bijzondere beloning voorgaand jaar - BBVJ = BBB – VG – EPS - OW
ELVJ** Extra loon voorgaand jaar - ELVJ = SBL – CL

*Deze component wordt berekend over de som van alle ontvangen inkomstenopgaves van het voorgaande kalenderjaar.

**Deze component wordt berekend over de som van alle ontvangen inkomstenopgaves van het voorgaande kalenderjaar.

 

Stap 3 - Correcties

Op basis van de opbouw van het vakantiegeld en een eventuele dertiende maand wordt de factor als volgt gecorrigeerd:

ATTRIBUUT LOONAANGIFTEKETEN VERGELIJKING CORRECTIE FACTOR
Opgebouwd recht vakantiegeld Groter dan 0 x 1,08
Opgebouwd recht vakantiegeld Gelijk aan 0 x 1
Opgebouwd recht arbeidsvoorwaardenbepaling Groter dan 0 + 1
Opgebouwd recht arbeidsvoorwaardenbepaling Gelijk aan 0 + 0

Stap 5 - Definitief

Wanneer alle loonaangiftes voor een werknemer zijn ontvangen, wordt het definitieve jaarloon berekend. Loonaangiftes die vallen binnen een periode dat een persoon DGA of stagiair was worden niet meegerekend in de berekening.

Heeft u nog vragen?

Wij staan voor u klaar! U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken via 0800 – 5104 tussen 8:00-17:30. Stuurt u liever een e-mail? Dan kan dat naar werkgever@cometec.nl. Wij sturen u uiterlijk binnen tien werkdagen een antwoord.